บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นบริษัท เครื่องสำอางค์แบรนด์เนม โดยใช้ชื่อจดทะเบียนทางการค้าในนาม “โมเน่” เน้นการทำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม เครื่องสำอางค์ เครื่องอุปโภค และบริโภค ที่มีประโยชน์ และดูแลผิวพรรณ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สินค้าที่ผลิตขึ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพผิว มุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ที่ดูแลผิวชาย และหญิง ตอบสนองความต้องการ แรงบันดาลใจโดยการติดต่อกับประชากรที่หลากหลายมีวิสัยทัศน์ด้านสุนทรียศาสตร์สากล ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง บริษััทฯ จึงมุ่งเน้นการเติิบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ และแนวโน้มทั่วโลก โดยใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพ

สินค้ามาใหม่